Det handler om det gode hverdagsliv

Du kender mig måske allerede fra kassekøen i Netto, fra klassefotoet eller fra Folketinget.
Jeg er rundet af god energi, erfaring og dynamik. At få ting til at ske og tage ansvar. Jeg har ambitioner på Helsingørs vegne. Jeg er smedens datter og vant til at tage fat.

Jeg er lokal helt ind hjertet, og vil altid kæmpe den lokale sag samtidig med den landspolitiske. Det er vigtigt for mig, at være tæt på, og vide hvad der er vigtigt for dig og din familie.

Jeg vil arbejde for større frihed for ældre til at vælge selv, til et grønnere liv, til flere i arbejde, til en endnu stærkere kultur- og iværksætter kommune.

Vi er velsignet med masser af kultur og natur. Vi har et levende kulturliv, storslåede naturområder, en skøn kyststrækning og hyggelige havne og byer, og ikke mindst en række historiske kulturperler, der placerer os på verdenskortet. Det er jeg stolt af og det skal vi passe godt på.

Jeg tror på samarbejde og vil arbejde for at etablere en fælles positiv dagsorden for den fremtidige udvikling af Helsingør.

Den gode alderdom

Langt de fleste ældre klarer sig godt og deltager aktivt i fællesskabet. Det skal vi støtte og styrke med masser af gode aktivitets- og foreningstilbud. Og de, som ikke længere kan klare sig selv, skal tilbydes hjælp og omsorg, hvor tryghed, socialt samvær og værdighed er i centrum. Og så skal vi samtidig sikre en ældreomsorg, hvor det er godt at arbejde, og hvor ledelsen sikrer trivsel og høj kvalitet i ældreplejen.

Gør livet grønnere

Helsingør Kommune er, som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, beriget med storslåede naturområder, omkranset af de smukkeste kyststrækninger samt en række historiske kulturperler. Det vil jeg værne om og udbygge, så endnu flere borgere i kommunen, turister, og ikke mindst vores efterkommere, kan nyde gavn heraf. Jeg vil gøre alt for at sikre, at vores børn og børnebørn får adgang til de samme naturople-velser, som vi har haft – og gerne flere. Jeg vil derfor arbejde målrettet med den grøn-ne omstilling, og arbejde for, at Helsingør Kommune bliver CO2 neutral i 2045. Det er en ambitiøs målsætning – mere ambitiøs end de mål, der er sat i Paris-aftalen.

Ja til integration, nej til parallelsamfund

Mange, med anden herkomst end dansk, bidrager til det samfund, de er en del af. Men desværre er der gennem årene kommet migranter, der ikke vil bidrage eller respektere vores kultur og værdier. Alle som kan, skal selvfølgelig tage et arbejde fremfor at blive forsørget af det offentlige. Jeg vil ikke acceptere, at der opstår parallelsamfund, hvori der udøves negativ social kontrol. Jeg vil have tryghed i vore lokalområder, og der skal sættes hårdt ind over for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.

Flere og bedre lokale sundhedstilbud

Kommunen spiller en stor og aktiv rolle, når det gælder om at hjælpe de borgere, der bliver syge. Det er det, som bliver kaldt for det nære sundhedsvæsen. Vi er meget am-bitiøse, både når det gælder kommunens egne sundheds- og genoptræningstilbud, og vores topmoderne sundhedshus, som åbner om godt et år.
Jeg har også blik for den mentale trivsel, hvor man i disse år oplever flere og flere un-ge, som er psykisk sårbare og mistrives. Det skal vi sætte yderligere ind over for, så vi giver vores unge de bedste muligheder for at tage en uddannelse, få et job og leve et godt liv.

Vores daginstitutioner og folkeskoler skal være de

Gode vuggestuer, børnehaver og folkeskoler giver vores børn og unge de bedste forud-sætninger for at klare sig godt i livet. Jeg har en ambition om, at vores folkeskoler skal være landets bedste. Det gælder både i forhold til resultater såvel som dannelse og trivsel. Og så lægger jeg vægt på nærhed. Jeg ønsker en nærværende ledelse på vores skoler, med den kortest mulige afstand mellem forældre og den daglige ledelse. Jeg har selv siddet i skolebestyrelsen og daginstitutionsbestyrelser, og ved hvad det betyder, at være tæt på.
For mig er det også vigtigt, at daginstitutioner og skoler ligger tæt på der, hvor du bor med din familie, ligesom du som forældre skal kunne vælge frit, om du vil bruge de private eller kommunale tilbud.

Et levende kulturliv

Helsingør Kommune er kendt for sit levende kulturliv, sin storslåede naturområder, en skøn kyststrækning samt levende havne og en række historiske kulturperler, der place-rer os på verdenskortet. Det er jeg stolte af. Alt det vil jeg værne om og udbygge, så endnu flere kan få gavn og glæde heraf. Vores store og små bymiljøer skal være leven-de og have gode muligheder for at udvikle sig, som de ønsker. Jeg ønsker stærke lo-kalsamfund i hele kommunen, og vil sikre faciliteter, der kan rumme et rigt kultur-, sports- og foreningsliv

Jeg ønsker et styrket lokalt erhvervsliv og flere iværksætter

Det er de lokale private virksomheder, der skaber arbejdspladser og dermed penge til vores lokale velfærdssamfund. Helsingør skal være en attraktiv erhvervskommune, der tiltrækker nye virksomheder, fastholder dem vi allerede har, og fokuserer på iværk-sætter. Nye arbejdspladser, og flere praktikpladser til de unge, giver mere liv i alle hjørner af kommunen. Kultur og turisme er en af de helt store vækstdrivere i kommu-nen, og den skal vi fortsat styrke og udvide med stigende besøgstal, omsætning og jobs til følge.

Flere og nye uddannelser

Det er en vigtig målsætning for mig, at Helsingør Kommune igen bliver kendt for at kunne tilbyde en bred vifte af uddannelser og have et spændende studiemiljø. Derfor er jeg også utrolig glad for, at jeg var med til at få den seneste uddannelse til Helsin-gør, maritim ingeniøruddannelsen.
Helt konkret arbejder jeg for, at uddannelser og studieboliger kommer til at ligge rundt om – og i – Helsingør Bymidte i smuk samklang med byens mange tilbud. Flere uddannelser giver både mere liv, men det giver også det lokale erhvervsliv bedre mu-ligheder for at udvikle sig og skabe nye arbejdspladser.