Det handler om det gode hverdagsliv

Du kender mig måske allerede fra kassekøen i Netto, fra Snekkersten havn eller fra Folketinget.
Jeg er i hvert fald født, opvokset og rundet af Helsingør. Virkelysten og kampen for en sag, har jeg lært hjemmefra, som datter af en smed.

Du har det måske ligesom jeg, er lokal helt ind hjertet. Dit hjem, din by og dit område betyder meget for dig og din familie. Så deler vi samme passion. For det handler om hverdagen. Og vi som bor her, ved godt at vi har noget unikt, vi skal passe godt på.

Det handler om hverdagen. At vores forældre har det godt, at børnene trives og udvikles, og at vi passer godt på vores natur og sikrer en tryg og levende kommune.

Jeg vil arbejde for en større frihed for ældre til at vælge selv, til et grønnere liv, til flere i arbejde, til en endnu stærkere kultur- og iværksætter kommune.

Vi skal passe endnu bedre på Øresund

Rent badevand er top prioritet. Ny infrastruktur til håndtering af de stigende mængder regnvand, så vi undgår overløb af spildevand til Øresund.

Nej tak til en HH forbindelsen, som vil ødelægge vores skønne Egebæksvang skov.

Bevar de lokale skoler og daginstitutioner. Større medindflydelse og normeringer.

Giv mig din stemme til november, og jeg vil arbejde for dig og for vores område. For vores by, vores hjem og vores fælles fremtid.

Den gode alderdom

Langt de fleste ældre klarer sig godt og deltager aktivt i fællesskabet. Det skal vi støtte og styrke med masser af gode aktivitets- og foreningstilbud. Og de, som ikke længere kan klare sig selv, skal tilbydes hjælp og omsorg, hvor tryghed, socialt samvær og værdighed er i centrum. Og så skal vi samtidig sikre en ældreomsorg, hvor det er godt at arbejde, og hvor ledelsen sikrer trivsel og høj kvalitet i ældreplejen.

Gør livet grønnere

Helsingør Kommune er, som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, beriget med storslåede naturområder, omkranset af de smukkeste kyststrækninger samt en række historiske kulturperler. Det vil jeg værne om og udbygge, så endnu flere borgere i kommunen, turister, og ikke mindst vores efterkommere, kan nyde gavn heraf. Jeg vil gøre alt for at sikre, at vores børn og børnebørn får adgang til de samme naturople-velser, som vi har haft – og gerne flere. Jeg vil derfor arbejde målrettet med den grøn-ne omstilling, og arbejde for, at Helsingør Kommune bliver CO2 neutral i 2045. Det er en ambitiøs målsætning – mere ambitiøs end de mål, der er sat i Paris-aftalen.

Ja til integration, nej til parallelsamfund

Mange, med anden herkomst end dansk, bidrager til det samfund, de er en del af. Men desværre er der gennem årene kommet migranter, der ikke vil bidrage eller respektere vores kultur og værdier. Alle som kan, skal selvfølgelig tage et arbejde fremfor at blive forsørget af det offentlige. Jeg vil ikke acceptere, at der opstår parallelsamfund, hvori der udøves negativ social kontrol. Jeg vil have tryghed i vore lokalområder, og der skal sættes hårdt ind over for kriminalitet og utryghedsskabende adfærd.

Flere og bedre lokale sundhedstilbud

Kommunen spiller en stor og aktiv rolle, når det gælder om at hjælpe de borgere, der bliver syge. Det er det, som bliver kaldt for det nære sundhedsvæsen. Vi er meget am-bitiøse, både når det gælder kommunens egne sundheds- og genoptræningstilbud, og vores topmoderne sundhedshus, som åbner om godt et år.
Jeg har også blik for den mentale trivsel, hvor man i disse år oplever flere og flere un-ge, som er psykisk sårbare og mistrives. Det skal vi sætte yderligere ind over for, så vi giver vores unge de bedste muligheder for at tage en uddannelse, få et job og leve et godt liv.

Vores daginstitutioner og folkeskoler skal være de

Gode vuggestuer, børnehaver og folkeskoler giver vores børn og unge de bedste forud-sætninger for at klare sig godt i livet. Jeg har en ambition om, at vores folkeskoler skal være landets bedste. Det gælder både i forhold til resultater såvel som dannelse og trivsel. Og så lægger jeg vægt på nærhed. Jeg ønsker en nærværende ledelse på vores skoler, med den kortest mulige afstand mellem forældre og den daglige ledelse. Jeg har selv siddet i skolebestyrelsen og daginstitutionsbestyrelser, og ved hvad det betyder, at være tæt på.
For mig er det også vigtigt, at daginstitutioner og skoler ligger tæt på der, hvor du bor med din familie, ligesom du som forældre skal kunne vælge frit, om du vil bruge de private eller kommunale tilbud.

Et levende kulturliv

Helsingør Kommune er kendt for sit levende kulturliv, sin storslåede naturområder, en skøn kyststrækning samt levende havne og en række historiske kulturperler, der place-rer os på verdenskortet. Det er jeg stolte af. Alt det vil jeg værne om og udbygge, så endnu flere kan få gavn og glæde heraf. Vores store og små bymiljøer skal være leven-de og have gode muligheder for at udvikle sig, som de ønsker. Jeg ønsker stærke lo-kalsamfund i hele kommunen, og vil sikre faciliteter, der kan rumme et rigt kultur-, sports- og foreningsliv

Jeg ønsker et styrket lokalt erhvervsliv og flere iværksætter

Det er de lokale private virksomheder, der skaber arbejdspladser og dermed penge til vores lokale velfærdssamfund. Helsingør skal være en attraktiv erhvervskommune, der tiltrækker nye virksomheder, fastholder dem vi allerede har, og fokuserer på iværk-sætter. Nye arbejdspladser, og flere praktikpladser til de unge, giver mere liv i alle hjørner af kommunen. Kultur og turisme er en af de helt store vækstdrivere i kommu-nen, og den skal vi fortsat styrke og udvide med stigende besøgstal, omsætning og jobs til følge.

Flere og nye uddannelser

Det er en vigtig målsætning for mig, at Helsingør Kommune igen bliver kendt for at kunne tilbyde en bred vifte af uddannelser og have et spændende studiemiljø. Derfor er jeg også utrolig glad for, at jeg var med til at få den seneste uddannelse til Helsin-gør, maritim ingeniøruddannelsen.
Helt konkret arbejder jeg for, at uddannelser og studieboliger kommer til at ligge rundt om – og i – Helsingør Bymidte i smuk samklang med byens mange tilbud. Flere uddannelser giver både mere liv, men det giver også det lokale erhvervsliv bedre mu-ligheder for at udvikle sig og skabe nye arbejdspladser.